Tietosuoja- ja rekisteriseloste:

 

 1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Kalaopas Finland Oy / Timo Räsänen

Y-tunnus: 3104449-5

Postinumero: 71570

Postitoimipaikka: Syvänniemi

Puhelinnumero: 045 6448333

Sähköpostiosoite: kalaopasfinland@gmail.com

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yritys: Tmi Kalaopas Finland

Nimi: Timo Räsänen

Postinumero: 71570

Postitoimipaikka: Syvänniemi

Puhelinnumero: 045 6448333

Sähköposti: kalaopasfinland@gmail.com

 

 1. Rekisterin nimi

Kalaopas Finland asiakas- ja markkinointirekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

 • Asiakassuhteen luomiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen
 • Palvelun kartoittamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen
 • Uusien palvelujen kehittäminen
 • Palvelujen markkinointiin

 

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

– Etu- ja sukunimi

– Puhelinnumero tai sähköpostiosoite

– Tilausten tiedot

– kyselyistä ja kontaktoinnista saadut tiedot

 • Postiosoite laskutusta varten
 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen ja palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan käyttäjältä yhteydenoton, tilaamisen, kyselyn tai muun kontaktoinnin yhteydessä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, tunnuksilla, sanasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukitussa tilassa, jonne pääsee vain ennalta nimetyt henkilöt.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity pyytää niiden korjaamista. Kirjallinen korjaamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.